Activităţi

Activitățile proiectului Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă sunt următoarele:

A1. Managementul proiectului.

Activitatea presupune: Constituirea şi organizarea echipei de management, coordonarea şi monitorizarea activităților din cadrul proiectului; Raportarea periodică a rezultatelor obținute către autoritatea de finanțare; Asigurarea managementului financiar-contabil şi a organizării şi derulării procedurilor de achiziții publice; Organizarea evenimentelor prin asigurarea suportului administrativ pentru desfășurarea acestora conform activităților planificate.

A2. Informare si publicitate.

Activitatea constă în: Elaborarea Manualului de Identitate Vizuală a proiectului; Elaborarea site-ului web al proiectului şi actualizarea periodică a acestuia; Elaborarea, multiplicarea şi distribuirea materialelor de promovare în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a proiectului; Organizarea conferințelor naționale de început şi de finalizare a proiectului, transmiterea comunicatelor de presa şi comunicarea rezultatelor proiectului.

 

A3. Dezvoltarea Registrului Educațional Integrat (REI).

Subactivităţi:

3.1 Analiza nevoilor de interoperabilitate între sistemele de gestiune existente în plan orizontal (în cadrul sistemului de învățământ universitar) şi în plan vertical (corelarea cu învățământul preuniversitar şi cu sistemul de formare continuă).

Analiza se va realiza într-un cadru colaborativ, în urma consultării reprezentanților universităților, ai instituțiilor centrale și studenților. Aceasta va contribui la configurarea traseului educațional al studentului şi va avea rol în facilitarea vizibilității datelor introduse. Se va extinde analiza şi asupra trasabilității educaționale de la nivel internațional, prin identificarea bunelor practici referitoare la interoperabilitatea sistemelor şi prin racordarea la inițiativele internaționale de dezvoltare a unor platforme privind oferta educațională (exemplu: PLOTEUS).

3.2 Dezvoltarea funcționalităților de interoperabilitate între sistemele existente, prin intermediul unui serviciu de tip cloud.

Pentru realizarea interoperabilității sistemelor de gestiune a datelor existente în sistemul de învățământ (la nivelurile preuniversitar, universitar şi de formare continuă), se vor dezvolta servicii web-based prin intermediul cărora se vor asigura schimbul bidirecțional de date şi unicitatea datelor, utilizându-se conceptul Single Entry Point la nivelul sistemelor existente. Serviciul de tip cloud va permite dimensionarea automată a resurselor dezvoltate în cadrul sistemelor existente şi în cadrul componentelor dezvoltate, în vederea funcționarii optime a acestora, în timp real.

3.3 Realizarea unui sistem de rapoarte (BI) care să permită urmărirea parcursului educațional al studenților, oferind informații holistice.

Se vor dezvolta funcționalități pentru generarea de rapoarte predefinite şi în timp real, care să permită prezentarea de date agregate referitoare la sistem, pe mai multe paliere: rapoarte statistice, rapoarte de management, rapoarte pentru studenți, precum şi rapoarte consolidate cu funcționalități de reprezentare spațială a actorilor din sistem şi a profilului educațional al persoanelor participante la sistemul de învățământ.

3.4 Formarea utilizatorilor Registrului Educațional Integrat.

Se va realiza printr-o serie de sesiuni de training (5 sesiuni x 20 de persoane) al căror scop va consta în pregătirea participanților să utilizeze registrul şi procedurile de lucru şi să acceseze informațiile disponibile şi să genereze rapoarte specifice.

3.5 Administrarea şi optimizarea Registrului Educațional Integrat.

Se va asigura suportul de specialitate în vederea funcționării curente a sistemului şi se vor realiza acțiuni de optimizare, în funcție de feedback-ul dat de utilizatori, participanții la formare, membrii grupului țintă şi experții în optimizare sisteme de gestiune, de la nivel internațional.

A4. Implementarea Registrului Matricol al Universităților din România (RMUR).

Subactivităţi:

4.1 Actualizarea nomenclatoarelor RMUR pentru toți anii universitari curenți.

Se va face etapizat, pentru fiecare an universitar. Pentru nomenclatoarele de programe de studii şi pentru cele conexe, se au în vedere modificările de la nivelul domeniilor de ierarhizare pentru ciclurile licență, master şi doctorat, determinate de noua ierarhizare a domeniilor şi de clasificarea universităților. Se va urmări şi consolidarea colaborării dintre instituțiile centrale responsabile de emiterea nomenclatoarelor specifice domeniului educațional şi necesare RMUR (localități, ţări, stare socială, programe de studii, structură administrativă a universităţii etc.), instituțiile respective urmând sa aibă acces de administrare la nivelul sistemului, pentru actualizarea conținutului nomenclatoarelor pe care le gestionează.

4.2 Implementarea sistemului RMUR, cu funcționalitățile de interoperabilitate, la nivelul centrelor universitare cheie.

Se vor implementa facilitățile de interoperabilitate ale RMUR cu BDNE, prin preluarea directă a datelor care validează finalizarea studiilor preuniversitare şi oferă posibilitatea de acces la învățământul superior. Se urmărește şi realizarea interconectarii RMUR cu RNCIS pentru conturarea unei oferte educaționale complete, în care datele din RMUR (an universitar, cifra școlarizare pe an de studii, domenii și specializări etc.) să fie corelate cu cele din RNCIS (competenţele profesionale și transversale dobândite după absolvirea unei anumite specializări). Implementarea RMUR va avea în vedere extinderea aplicației RMU pentru toți studenții înmatriculați, cu funcționalitățile de interoperabilitate, la nivelul cât mai multor universități (în funcție de dorința acestora de participare sau de cadrul legislativ care va reglementa obligativitatea de a utiliza RMUR).

4.3 Formarea personalului din cadrul universităților și al instituțiilor centrale, în vederea utilizării RMUR.

Sesiunile de formare (10 sesiuni x 25 de persoane) vor cuprinde o prezentare generală a RMUR şi a funcționalităților sistemului şi o prezentare practică, axată pe familiarizarea cu principalele fluxuri informaționale și cu operațiile pe care sistemul le permite: încărcare, vizualizare şi modificare date, generare rapoarte etc.

A5. Dezvoltarea unui sistem informatic pentru întărirea relației universităților cu studenții şi absolvenții şi pentru sprijinirea corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.

Subactivităţi:

5.1. Stabilirea metodologiilor şi a instrumentelor care se vor dezvolta pentru consultarea studenților și a absolvenților, precum și a modalităților de interacțiune cu aceștia.

Identificarea de instrumente utilizate de universități/alte instituții și integrarea rezultatelor din cadrul unor proiecte anterioare de la nivel național și internațional (chestionare, metodologii de aplicare studii de monitorizare, aplicații pentru contactare şi pentru realizare de analiză a datelor etc.).

5.2. Proiectarea şi dezvoltarea platformei informatice.

Se va realiza în mai multe etape: elaborarea specificațiilor tehnice pentru configurarea platformei şi stabilirea fluxurilor informaționale, dezvoltarea funcționalităților platformei şi testarea acestora. Componentele dezvoltate vor permite acces multiplu şi în timp real la o serie de funcționalități şi procese de creare şi generare de instrumente (spre exemplu, chestionare de monitorizare), precum şi la facilitați social media.

5.3. Implementarea unor funcționalități care să permită preluarea din RMUR a eșantionului de studenți/absolvenți şi/sau a profilelor celor care vor participa la studii și la rețeaua de tip social media.

Pentru realizarea, în mod periodic, a studiilor de monitorizare (la nivel național sau de universitate) şi a unor rapoarte consolidate privind sistemul de învățământ superior şi cerințele pieței muncii, se vor implementa funcționalități, prin interconectarea cu RMUR, ce vor asigura unicitatea datelor utilizate la realizarea studiilor. Funcționalitățile dezvoltate vor permite, pentru absolvenți, şi completarea profilului educațional cu traseul profesional.

5.4. Realizarea unor studii în vederea analizei corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.

Din punct de vedere metodologic, studiile vor urmări etapele de baza în realizarea unor astfel de cercetări (dezvoltarea conceptului şi a instrumentului, colectarea, prelucrarea şi analiza datelor, raportarea rezultatelor) şi se vor baza pe instrucțiunile şi metodele specifice pentru implementarea de studii de monitorizare, dezvoltate în cadrul proiectului “Absolvenții şi Piața Muncii”. Vor fi realizate formări ale personalului din universități, în vederea utilizării instrumentelor și participării la studii (2 seminarii de lucru x 25 de persoane).