Obiective

Obiectivul general al proiectului este implementarea de instrumente integrate la nivel național, pentru urmărirea parcursului educațional al tinerilor și a angajabilității absolvenților de studii superioare, în vederea îmbunătățirii capacitații sistemului de învățământ superior de a susține dezvoltarea economică şi socială şi de a creşte relevanţa învățământului superior pentru piața forței de muncă.
Implementarea acestor instrumente integrate la nivel național va contribui la asigurarea unicității şi consistentei datelor privind sistemul de învățământ superior, având un rol important în fundamentarea pe termen mediu şi lung a politicilor şi strategiilor publice în domeniu.

Obiective specifice

OS1) Asigurarea unei imagini reale a capitalului uman dezvoltat prin învățământ superior, în vederea creșterii competitivității sistemului de învățământ superior şi a accesului la educația universitară;
OS2) Asigurarea volumului necesar de informații care sa sprijine fundamentarea politicilor educaționale, elaborarea şi implementarea strategiilor educaționale și a celor de dezvoltare;
OS3) Creșterea vizibilității informațiilor privind sistemul de învățământ superior şi a întregului traseu educațional, în vederea creșterii relevanței învățământului superior pentru piața muncii şi pentru societatea bazată pe cunoaștere;
OS4) Consolidarea relațiilor dintre universități, studenți, absolvenți şi mediul socio-economic prin dezvoltarea unui sistem informatic care să faciliteze schimbul de informații și analiza corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii;
OS5) Creșterea competenţelor reprezentanților universităților privind utilizarea instrumentelor dezvoltate, în vederea îmbunătățirii managementului universitar, a planificării strategice și a corelării cu piața muncii.

Configurarea unei imagini reale a capitalului uman din învăţământul superior (OS1) se va realiza prin implementarea integrala a Registrului Matricol al Universităților din Romania (RMUR) pentru toți studenții înscriși in învăţământul superior. Registrul va permite transferul în timp real al informațiilor de la nivelul universităților, facilitând accesul la diferite tipuri de date şi, în același timp, la rapoarte statistice privind studenții, în funcție de tipurile de utilizatori ai sistemului.

Crearea Registrul Educațional Integrat (REI), printr-o soluție de tip cloud-computing, va oferi volumul necesar de informații pentru urmărirea întregului parcurs educațional al studentului, prin interoperarea RMUR cu sistemele de gestiune a datelor din sectoarele preuniversitar şi de formare continuă, precum şi pentru conturarea unei imagini reale şi cât mai complete a învăţământului superior (OS2). Acest lucru va avea un rol important in sporirea transparentei informațiilor privind învăţământul superior (OS3) şi se va constitui într-un punct unic de acces pentru cei interesați de astfel de informații (personalul din sistemul educațional, studenți, absolvenți, actori ai mediului socio-economic etc.). Totodată, REI va permite accesul la informații agregate pentru diverse tipuri de utilizatori: studenți, personal cu funcții de decizie în învăţământul superior, personal din structurile de conducere ale universităţilor etc., printr-un sistem de raportare Business Intelligence.

Proiectul va sprijini şi schimbul de informații dintre actorii din învăţământul superior şi mediul socio-economic şi va implementa măsuri care să faciliteze analiza gradului de corelare a ofertei educaționale cu piața muncii (OS4). În acest sens, va  fi implementat un sistem informatic ale cărui funcționalități vor fi orientate spre integrarea necesitaților de realizare de studii care să releve posibile direcții de urmat pentru adaptarea programelor de studii la cerințele pieței muncii. Studiile vor fi realizate pe baza datelor preluate din RMUR (date de contact) şi prin utilizarea unui set de instrumente disponibile la nivelul sistemului informatic creat în acest scop. Transferul informaţiilor va fi posibil şi datorită includerii unei componente specifice social media, care va înlesni vizualizarea profilului educațional al absolventului, prin preluarea acestuia din RMUR.

Instrumentele dezvoltate şi implementate în cadrul proiectului vor sprijini demersurile de informatizare şi eficientizare ale proceselor de la nivel instituțional (management, asigurarea calității, gestiunea datelor statistice, servicii studenți etc.), prin formarea acelor persoane din universităţi care pot utiliza sistemele respective în activitatea zilnică (OS5).