Prezentare solicitant

Proiectul este implementat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și coordonat științific de Consiliul National pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) este o  instituție publică cu personalitate juridica aflatî în subordinea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, iar funcțional consiliilor consultative ale MECS cu atribuții în domeniul învățământului superior, cercetării științifice, dezvoltării și inovării. UEFISCDI asigură activitatea executivă a Consiliului National de Statistica şi Prognoza a Învățământului Superior (CNSPIS),Consiliului Naţional al Cercetării Științifice (CNCS), Consiliului Naţional pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS),  Consiliului National al Bibliotecilor Universitare (CNBU), Consiliului de Etica si Management Universitar (CEMU), inclusiv activitățile de alocare a resurselor financiare de la bugetul de stat şi din alte venituri, precum și desfășurarea altor activități privind implementarea în sistem descentralizat a politicilor și programelor MEN privind învățământul superior, cercetarea, dezvoltarea și inovarea. Misiunea organizației este de a gestiona resursele financiare necesare pentru a susține dezvoltarea învățământului superior și a cercetării științifice. Pentru a îşi îndeplini misiunea, organizația urmărește atragerea de noi surse financiare şi orientarea activităţilor sale spre un management de calitate al finanțării învăţământului superior şi al cercetării științifice.

Consiliul National pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) sprijină MECS în realizarea politicilor publice din domeniul învățământului superior prin elaborarea fundamentată a propunerilor de reglementări privind finanțarea universităților, prin stabilirea costului mediu per student echivalent pe cicluri și domenii de studii, prin înaintarea de propuneri pentru optimizarea finanțării învățământului superior, ca și prin verificarea periodică a eficienței gestionării fondurilor publice de către instituțiile de învățământ superior.

CNFIS își propune să acționeze pentru a sprijini MECS și instituțiile de învățământ superior în direcția realizării următoarelor obiective de interes național:
• Transformarea învățământului superior din România într-un factor activ al creșterii economice și dezvoltării sociale a țării;
• Consolidarea instituțională și financiară a instituțiilor de învățământ superior, astfel încât acestea să dispună de mijloacele necesare pentru a putea îmbunătăți semnificativ calitatea activităților didactice și de cercetare.